Program

Nasze przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program Iwony Brody „Od przedszkolaka do pierwszaka”.

 Koncentrujemy się na:

 • wspomaganiu  wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
 • budowaniu systemu wartości;
 • kształtowaniu odporności emocjonalnej, koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;
 • rozwijaniu umiejętności społecznych, kształtowaniu poprawnych relacji z dorosłymi i dziećmi;
 • stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • kształtowaniu czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, zdrowotnych i  kulturalnych;
 • trosce o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci;
 • budowaniu wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;
 • wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz prace plastyczne;
 • kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej i postawy patriotycznej;
 • zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowaniu tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 • współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka.

Dbamy o  zdrowie. Naszym dzieciom przekazujemy w odpowiedni sposób zasady prawidłowego żywienia, nawyki dbałości o higienę osobistą oraz umiejętność aktywnego wypoczynku i relaksu. Promujemy zdrowy styl życia poprzez:

 • urozmaicony jadłospis;
 • częste spacery, zabawy na świeżym powietrzu;
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe i korekcyjne
 • udział dzieci w przygotowywaniu surówek, sałatek, kanapek, kompotów itp.;
 • wdrażanie do dbania o higienę osobistą i czystość otoczenia;
 • wyrabianie nawyku aktywności ruchowej.